6.2.4.21. write_ta_output

write_ta_output()[source]